MAGYARSÁG-TUDAT

Magyarság-tudat

MEGISMERNI

MEGTISZTULNI

MAGUNK UTÁN JÖVŐT HAGYNI

Ajánlás

Kedves Olvasó!

Ilyen nincs-és, mégis van.

     Egy jól képzett műszaki ember évtizedeket áldoz az életéből arra, hogy felkutasson és elolvasson mindent, ami a magyarság történetére vonatkozik. A három dolgozatban a magyar történet bemutatásához, jegyzett szépirodalmi művekből, a tények kendőzetlen feltárásához a tudomány irodalmából válogat. Az elmúlt évtizedekben történteket átélt tapasztalataival, a hiteles magyar történelmet, a parlamentekben elhangzott szószerinti idézetekkel támasztja alá. Azután levéltárakban kutat, múzeumokban kiállított régészeti leletek sokaságát, ma is meglevő épületeink egy részét lefotózva örökíti. Minden elérhető forrást felderítve, műszaki alapossággal ellenőrizzen, minden tényt.

Hogy miért?

      „Alaptételt keresek, ami világossá teszi minden ember gondolkodását és magatartását saját és környezete életének alakításában, akkor is, ha nem is tud róla. Ennek is van magyarázata. Minden múlik, a látható elporlik. Egyedül az eszme maradandó!”

     Ez lehetetlennek tűnik- a szerző bebizonyítja, hogy nem az. Ez az eszme nem valamilyen izmus, nem valamilyen filozófiai álfejtegetés, hanem az az örökség, amit génjeinkben hordozva kaptunk évezredek alatt az őseinktől.

      Ezt az örökséget kell elpusztítani, hazugságokba burkolni, kitörölni és tagadni ahhoz, hogy a magyarokból is agymosott globalisták legyenek. Ezen ügyködtek az – izmusok harsogói és a mai nihilisták, velük száll harcba a szerző.

      Letagadni, hamísítani, bemocskolni a magyarság valós történetét?

     Hiába az igyekezet, a génjeinkben hordozott valóság mindig valóság marad, erről szól az első három dolgozat.

     A harmadik dolgozatban az Első levél jelez ébresztőt!

     De ez nem elég – le kell tagadni, meg kell hamisítani, be kell mocskolni az ember valós természetét is! Az elmúlt évtizedekben, a keresztény tanítás ellen, az európai nagycsalád népeinek tudati és viselkedési szokásainak felszámolása zajlott. Először a nemzet fogalmát, másodszor a családi közösséget, harmadszor a nemi identitás erkölcsi alapjait roncsolták. Eredményesen. Közép Európa népeit is támadják. Hogy szűnjön meg, a Nyugatot alkotó emberiség fennmaradásának egyetlen útja egy szerető férfi /apa/ és egy szerető nő /anya/ öleléséből származó folytatás! Ezt is semmibe lehet venni!

      Ezeket az emberellenes nézeteket cáfolja, az emberi természetről irt negyedik dolgozat.

      Ehhez kap még segítséget az olvasó a negyedik dolgozat Ferenc pápáról irt zárófejezetében.

      A tisztánlátás érdekében tovább gondolkodik: „A genetikai adottság igaz minden fajra – így látom –, az eltérést, valamennyi között a születési hely földrajzi elhelyezkedése, a társadalommá fejlődést meghatározó körülmények, az Istenbe vetett hitben élés, vagy Isten létének tagadása hordozza magában. Negyedik dolgozatomban világosodik ki, a nemzetet alkotó fajba keveredett más faj is saját kultúrájából él, őseitől öröklött génjei határozzák meg gondolatait és a szerint cselekszik.”

     Mindehhez még egy galéria, közel másfél ezer képpel: van mire büszkék legyünk a „minden rossz, minden pocsék stb.” nyavalygással szemben. A Galériát a Millenárison 2022. januárban megnyitott, korszakalkotó magyar találmányokat bemutató, az Álmok Álmodói 20 egyedülálló, tudományos – történeti, kiállításon készített felvételeivel zárja le.

     Kinek ajánlható. hogy olvassa végig a magyarság valóban hiteles történetét, és a valós emberi természetet bemutató műremeket?

     Elsősorban annak, akinek elege van a „valószínűleg, esetleg, bizonyos feltevések szerint, vélelmezhetően, kitételektől hemzsegő eddigi „tudományos” feldolgozásokból. Ezek az írások csak tényeket, ellenőrzött és bizonyított tényeket tartalmaznak.

     Másodsorban az utolsó három generációnak.
     A mi hetven körüli generációnknak, akik még a „kettős nevelés” miatt hallottunk az iskolai hazugságok mellett otthon az igazságról is,

     A mai középgenerációnak, akiket féltve úgy neveltünk fel, hogy hallgattunk, „ne zavarjuk össze a gyereket” alapon,

     És leginkább a mai fiataloknak, akik önhibájukon kívül, méltatlanul semmire nem becsülik az őseiket, nem is érdekli őket a múlt, mert abból nem lehet új kütyüt venni.

     Ezernyi oldalt elolvasni manapság?

     Kezdjék el, és meg fogják tapasztalni – nem lehet a végéig abbahagyni. Soha nem késő az eltékozolt örökséget visszaszerezni.

     Ehhez kíván minden jót az egyik első olvasó

     Dr Egressy András

Köszöntöm a honlapomon!

          Személyes: „Hét évtizede egy gumibotnak nevezett tanítóeszközzel találkozott hátul a koponyám, ahonnan lepattant és egy 180 fokos ívhosszon, gyorsan érkezett két combom közé. Elájultam.” Van abban valami sorszerű, hogy a kommunista rezsim fiatalon ölte belém a félelmet. Lelki megtiprásom lírai összefoglalója Első levelemben elolvasható.         
         A félelemre alapított terror figyelmeztetett: „Az építkezést minden ember csak belülről kezdheti el.” Ismernem kell magamat. Ami abban az esetben teljes és előremutató, ha az ember életépítése kezdő lépéseit, jövőképe határozza meg. Tudni illik: ki is vagyok! És nem mit akarok, hanem milyen emberként akarok élni?

         Ötven munkás életév elteltével, próbára tettem emlékező képességemet. Tanulmányoztam Kárpát-medencében élő nép történetét. Két idézet kívánkozik ide. Második dolgozatomban szó szerint rögzítem a Tanácsok Országos ülésén elhangzott beszédeket. Garabai Sándor a Forradalmi Kormányzótanács elnöke 1919. június 14-én az összegyűltek előtt kijelenti: Ezer esztendős alkotmányt fognak önök a sírba tenni a mai napon, ezer esztendős alkotmányát ennek az országnak.” A 133 napos diktatúrájukat Trianon követte.
         Harmadik dolgozatomban a Második levélben idézem Rosenfeld Mátyást, aki az Országgyűlés 6. ülésén, 1949. augusztus 10-én előadói beszédében Sztálinra hivatkozva mondja: „A program főleg a jövőre vonatkozik, az alkotmány a jelenre.” Majd így fojtatja: A magyar népnek eddig nem volt alkotmánya. Amit általánosságban annak neveztek, az, különböző jogszokások és jogalkotások gyűjteménye volt. Az előkészítő bizottság az alkotmánytervezet kidolgozásánál a sztálini tanításnak megfelelően arra törekedett, hogy a meglévőt rögzítse le.”
       Fenti kivonatok is arra mutatnak rá: az ember eligazodásához szükséges belső tartást, csak az igazat felvonultató ismeretek alapozzák meg. Van annak igazsága, hogy minden ember saját építkezését, belülről kezdheti el. Akkor hiteles. Ebből következik alapvetésem:

„Megismerni – megtisztulni, magunk után jövőt hagyni.”

Árpádsávos címer

         Megismerni a jelent, ami múltunk történéseiből ered. Az Európában élő ember, napjainkban tapasztalja a gazdasági világválság, a migrációs hullám, a koronavírus, a klímaválság hatá- sait. A média sugározza a tüntetések hevét. A világhatalomba igyekvők, rombolva sarcolják, (többek között) Európa és Ukrajna anyagi és erkölcsi értékeit. Elgondolkodtató ennek az egymáshoz illesztett eseménysornak miért éppen Európa, tágabb értelemben a keresztény hitű Nyugat embere elszenvedő alanya? A véletlen műve mindez, vagy sorba rakott egymásutániság? Egyik válasz: időben elhúzódó folyamat zajlik. A TŐKE hatalmi törekvéseiről van szó. Truman elnök egyik beszédében kijelentette az amerikai győzelmekről: „… ez azt jelenti, hogy erre egyedül Amerika lehet képes.” A képességhez hozzátartozik Roosevelt elnök mondása: „A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha megtörténik, fogadhat, hogy így tervezték.” A kérdésre adott válasz úgy hangzik: nem a véletlen műve! 

Tisztelt Olvasó!

         A mellékelt ismeretterjesztő dolgozataimban választ keresek történelmi eseményeink okaira. Kéziratomban a politikai vezetőket idézem. Hiszen a mindenkori kormányzó többség és ellenzékének szószerinti vitáiból, üzeneteikből válik érthetővé törekvéseik lényege. A nemzetért mindent, minden körülmény között, vagy silány értelmi képességű társadalommá, fogyasztóvá, liberalizálni – hazátlanná tenni Európa népeit, benne a magyar népet is. Múltunk ismerete nélkül jelenünk nem érthető.

         Első dolgozatomban kiválasztottam a Korona építésének egyik lehetséges időpontját és a helyszínét. A kútfők írásai tudósítanak a szkíták, hunok, avarok, magyarok korai életteréről, vándorlásaikról, és a megtett útvonalaikról, az őshazából a Kárpát-medencéig. Vérszerződés, honfoglalás. Fontosnak gondoltam szót ejteni az írás történetéről, szimbólumainkról, zenénkről, és nem maradhatott ki a tánc és népi hagyományaink bemutatása sem.

    Szeretném elolvasni ↓

        Második dolgozat elején, saját értelmezésemmel írok az Alkotmányról. Majd a magyar történelem legfontosabb eseményeit gondoltam sorra venni. István király törvénykezése. Árpád-házi királyok. A három részre szakadt Magyarország, Habsburg birodalom és a kiegyezés. Tisza István törekvéseit olvasgatva megütközünk az obstrukciók eredményén: a Felső és Alsó- ház lemondásán. Károlyi Mihály őszirózsás kétszínűségével elkezdődik a Tanácsok Országos Gyűlése. 133 nap, terror, visszaélések, gyilkolások. Horthy Miklós kormányzóvá választásával, a Bethlen kormánnyal elindul huszonöt év története, amibe belepiszkolnak a Trianonban ülésezők. Második világháború.

    Szeretném elolvasni ↓

         Harmadik dolgozatomat személyes élményeim beszámolójával kezdem. Esetem az AVH-val nem volt egyedülálló. Sokakat elvitt a fekete autó. „Élményeink sója” a mi korosztá- lyunk története. Kérem tisztelettel fiataljainkat történetem lapozására, ismerjék fel jelenlegi ellenségeink vezetőinek felmenőit és vétkeiket. A három T. korát. Az államosításokat, történelmi alkotmányunk megszüntetését, a kisparaszti földek téeszesítését, propagandájukat az egyház ellen, együtt a vallásos emberek megfélemlítésével. Amit majd Ezerkilencszázötvenhat október 23-a, a Kádár rendszer politikája és búcsújuk követett, a rendszerváltásnak nevezett kirablással.

    Szeretném elolvasni ↓

        Negyedik dolgozatomban az Ember természetéről gondolkodom. Nehéz eset. Génjeinkben rögzült alapok, már őshazánkban meghatározták alapvető emberi tartásunkat. Megfigyelve más népek történelmét, igaz az állítás minden fajra. Az ősöktől öröklődő adottságokat az utódok viszik magukkal. Nem csupán génjei által meghatározott módon. A megszerzett tudáshalmazzal módosulnak fokról fokra, az alakuló törzseknél, a nemzedékek során a család, a környezet, a társadalom fejlődésében felhalmozódott tapasztalatokkal.
         Öröklött génjeinkben felhalmozódott örökségünk és lelki mozgatóinkban rejlik földi életünk minden pillanata. Aquinói Szent Tamás írja: „Az értelem, ‒ amely által az emberi megismerés végbemegy ‒ elpusztíthatatlan. Minden létező oly mértékben tevékeny, amennyire birtokolja a létet.” Létezésében, gondolkodásában és cselekedeteiben az embert hite, istenfélelme, vagy materiális szemléletének földhöz ragadása határozza meg.

    Szeretném elolvasni ↓

         Kérdésfelvetés: Tudjuk-e, hogy Meotisz térségéből, őseink hazájából, milyen útvonalon jutottunk el mi magyarok, Európa nemzetközösségének tagjaként az úgynevezett Európai Unió szétesésének peronjáig? Bizony, forró, vulkáni talajon ülünk. Ebben a koncentrált, világhatalmi miliőben nem kérdés, feladat: korunk sajátos körülményeinek ismeretében, a valóság páncélját tisztítsuk meg jövőépítésünk akaratával. Megmaradásunk alapkövezete, hagyományaink ismerete. Célom, az anyagi és szellemi műveltségünk alapjain nyugvó politikai ütközések bemutatása. Idejének sorrendjében.
         Egyénileg semmire jutunk. Az összetartozás akkor sikeres, ha ismerjük önmagunkat. A megismert igazság kötelez. Önmagunk ismerete, múltunk ismerete nélkül törékeny. Tanuljuk meg Őseink kik voltak, hol születtek, hogyan éltek? Milyen útvonalon jutottak el a Kárpát medencébe? Mit jelentett és jelent a Honfoglalás, a Vérszerződés, István király Szentté avatása? Mindezt minden magyar érzelmű ember génjeiben hordozza. Erről jut eszembe:

         azon múlik az emberiség jövője, és benne az Európai kultúra, a magyar szülők magyar gyermekeinek jövője, ha az egy férfi apa és a szeretett nő anya ölelésükben, teremtményeknek adnak életet. A Gondviselés az emberiség életben maradásához, nem ismer további „emberi létezőket”. Vagyis, a férfi és női nem mellett nincsenek olyan harmadik, negyedik… kilencvenedik LMBTQ lények ‒ másságok, amelyek, ha képesek lennének a nemzésre, az emberi civilizáció fönnmaradásához hozzájárulnának.

Kettős kereszt

Higgyük el, minden látszat ellenére, nem csupán a múlt van birtokunkban. Miénk a jövő is, ha érte teszünk és nem ellene. Ismerjük meg múltunkat, hogy érthessük jelenünket, melynek értékei az új nemzedék életét határozza meg.

Dolgozataim egy kattintással itt olvashatóak: Egy évezred Európa közepén

Érdeklődését őszinte tisztelettel köszönöm: Kacsóh József

EREDETÜNK TÖRTÉNETE

Kézirat

0
oldal
0
szemléltető fénykép, ábra
0
év munka

Az építkezést minden ember csak belülről kezdheti el.

Kapcsolatfelvétel
MEGOSZTÁS
Tisztelettel köszönöm, ha támogatja munkámat egy megosztással!
A honlapot készítette: WordPress weblap készítes